De Imagerie / Projecten / Kortfilmprogramma / 25 mei 2019

20190411 banner Kortfilm .jpg

25 mei 2019 - 20u30

Kortfilmprogramma met Tabita Rezaire, Rik Peeters, Clemens von Wedemeyer en Jørgen Leth
€ 5
Het Bos, Ankerrui 5-7, 2000 Antwerpen

Ass4Sale - Tabita Rezaire.jpg

Ass4Sale (2015, 20’) - Tabita Rezaire

EN / ‘Ass4Sale’ is a constellation of ‘digital thoughts on twerk’ from Tabita Rezaire’s Youtube ‘Twerk Channel’ LOOK @ HER BUTT. The work explores notions of womb wisdom, cultural smudging, exploitation and cultural appropriation. From traditional African dances, to the Bounce music scene, hip-hop and now mainstream (white trash) pop, the phenomenon of ‘twerking’ has seemingly gone viral.

What are the cultural, social and political mechanisms and consequences of these appropriations? How does the ‘global’ nature of virality affects the reading of twerking? Whether worshiped or despised, seen as a sign of women empowerment, sexual objectification, or as a spiritual technology liberating spinal energy, twerk is a complex playground, within which once again the bearer of this knowledge are neither acknowledged nor celebrated. ‘Ass4Sale’ praises the power of the ass as a spiritual and political vessel for our transformation.

NL / ‘Ass4Sale’ is een constellatie van 'digitale gedachten over twerk' uit Tabita Rezaire's Youtube 'Twerk Channel' LOOK @ HER BUTT. De film verkent de noties van baarmoederwijsheid, culturele vervuiling, uitbuiting en culturele toe-eigening. Van traditionele Afrikaanse dans, tot de Bounce muziekscene, hiphop en nu mainstream (white trash) pop, het fenomeen 'twerking' lijkt viraal te zijn geworden.

Wat zijn de culturele, sociale en politieke mechanismen en gevolgen van deze toewijzingen? Hoe beïnvloedt het 'globale' karakter van de viraliteit de lezing van de twerking? Of het nu aanbeden of veracht wordt, gezien als een teken van empowerment van de vrouw, seksuele objectivering, of als een spirituele technologie die ruggenmergenergie bevrijdt, twerk is een complexe speeltuin, waarin de drager van deze kennis opnieuw niet wordt erkend noch gevierd. ‘Ass4Sale’ prijst de kracht van de billen als een spirituele en politieke belichaming van transformatie.

Rik Peeters - A Bug Report.jpg

A Bug Report (2017,10’) - Rik Peeters

EN /  “Some years  ago at the Kunsthistorische  Museum in Vienna I saw Caravaggio’s  grand masterpiece Sleeping Cupid. When entering the room where the painting hung in an unusual way - not on the wall but  in space attached to the ceiling - I witnessed a swarm of people shackled to their audioguides circling around  the object, not only studying the marvelous chiaroscuro of the picture but also the object’s rich history of ownership. Enabled by it’s particular hanging, art-loving visitors could peek at the  backside of the original frame where handwritten names of different owners followed by data indicating periods of possession gave a vast impression of the object’s fascinating transaction history. While  circling around the piece surrounded by cyborgs, people whose heads were glued to their audioguides, I was treated to a kind of muffled noise concerto - a wall of sound: the sonic interplay of occasional sighs  and whisper articulating sincere astonishment invoked by the numerous juicy anecdotes directly sprawled into visitor’s ears by mechanical voices that in their turn resonated in the exhibition space as a murmurous  amalgam.

The perfect soundtrack for this spectacle I thought afterwards, adding some extra flavor to a communal experience where cyborgs and non-cyborgs, visitors and art-lovers collectively experienced a moment of sublime exhaustion while circling around a picture  of a sleeping child commissioned by a priest, symbolizing the abandonment of mundane, worldly pleasures; and thus commemorating the latter’s heroic vow of chastity. My film titled ‘A Bug Report’ grew organically while reflecting the interplay of charged components that made up this demarcated momentum at the museum. By responding to it’s intrinsic qualities and it’s  comforting numbness, I delivered a filmic report progressing a society governed by a logic of singularity, ownership and valorization.” - Rik Peeters

NL / ”Enkele  jaren geleden zag  ik in het Kunsthistorische  Museum in Wenen Caravaggio’s  meesterwerk ‘Sleeping Cupid’. Toen  ik de kamer betrad waar het schilderij  op een nogal ongewone wijze tentoongesteld was - niet aan de muur gehangen maar in de ruimte, aan het plafond bevestigd met kabels - zag ik een zwerm aan hun audioguides gekluisterde bezoekers omheen het object cirkelen als vliegen  boven een rotte peer. Naast het bestuderen van het prachtige chiaroscuro maakte de onconventionele accrochage van het stuk het de bezoekers eveneens mogelijk de achterkant van het werk te bezichtigen. Deze achterkant, waar handgeschreven namen van eigenaars gevolgd werden door data die periodes van bezit indiceren, gaf geïnteresseerde bezoekers een fascinerende inkijk in de rijkgevulde transactiegeschiedenis  van het object. Wanneer ik even later gedwee meecirkelde, omringd door cyborgs, mensen wiens hoofd en audioguide tot een geheel versmolten waren, werd ik me bewust van het muzikale geruis dat dit transcendentale momentum subtiel begeleidde. Een sonisch samenspel van occasionele verzuchtingen en gepraat, ingegeven door een oprechte verbazing omtrent de ongetwijfeld sappige anekdotes ingefluisterd door  mechanische stemmen, die op hun beurt in de tentoonstellingsruimte resoneerden als een ruisend amalgaam.

De perfecte soundtrack voor dit spektakel dacht ik achteraf. Eentje die deze ervaring, waar cyborgs en niet-cyborgs, bezoekers en kunstliefhebbers collectief een moment van sublieme uitputting beleefden, extra wist te kruiden. Deze ervaring, het cirkelen omheen een schilderij van een slapend kind, dat symbool  staat voor het afzweren van de wereldse genoegens en besteld werd door een priester, en bijgevolg diens heroïsche kuisheidsgelofte herdenkt, stond aan de wieg van de productie van mijn film ‘A Bug Report’. Deze groeide organisch als een kritische reflectie op de verschillende componenten die dit momentum teweegbrachten en tracht verder iets te zeggen over een maatschappij die bestuurd wordt door een logica van singulariteit, eigendom en valorisatie.” - Rik Peeters

clemensvonwedemeyer_transformationscenario_-c-_clemensvonwedemeyer_vg_bild-kunst_2-800x450.png

Transformation Scenario (2018, 20’) - Clemens von Wedemeyer

EN / Blockbuster movies are increasingly produced based on the use of algorithms. We have grown accustomed to watching scenes in which numerous automated charac-ters populate the screen. Animated by algorithms, they interact as an artificial crowd that appears lively and real. Simulated life originated in computer games and movies, but is meanwhile influencing many areas of the real world. In addition to urban planning and evacuation plans, market forecasts are also determined by virtual scenarios. To what extent does this impact our society and thus our life? Do we already sense a change?

The video installation ‘Transformation Scenario’ deals with these essential questions. The artist developed a complex structure of sequences running in parallel, in which fast-paced real images encounter decelerated fictive ones that are in turn connected with simulated scenes of a »Crowd Control Software«. »Crowd Control Software« is used by the police, for example, for training and analysis purposes to better assess crowds at demonstrations. By linking these different sequences like in a collage-like manner, von Wedemeyer develops a fascinating story about the effects of coordinated mass movements and the use of simulated swarm movements and group dynamics on our society. The objective explanations and narrators’ voices try to suggest that a simulated lifestyle should become our ideal.

The work is part of a long-term project by the artist that makes reference to the book ‘Mass and Power’ (1960) by the Nobel Prize winner in literature, Elias Canetti. At the time, Canetti already sought to analyze the dynamism of crowds and raised the question of why and in which situations masses follow individual leaders. Von Wedemeyer addresses these questions and relates them to the present-day potential of masses. In times of populism, the issue proves to be especially relevant. Masses of acquired data can be used to establish power, while at the same time demonstrations and mass events form moments of resistance.

‘Transformation Scenario’ turns out to be a thought experiment that breaks with our notion of the influence of digital media on human relationships. Von Wedemeyer raises the awareness of the power of masses and confronts the viewers with complex and irrefutable images that have a lasting effect.

NL / Blockbuster-films worden in toenemende mate geproduceerd op basis van algoritmes. We zijn gewend geraakt aan het kijken naar scènes waarin tal van geautomatiseerde karakters het scherm bevolken. Geanimeerd door algoritmes, werken ze samen als een kunstmatige menigte die levendig en echt lijkt. Het gesimuleerde leven is ontstaan in computerspelletjes en films, maar heeft ondertussen invloed op veel gebieden van de echte wereld. Naast stedenbouwkundige en evacuatieplannen worden marktvoorspellingen ook bepaald door virtuele scenario's. De marktverwachtingen worden door virtuele scenario's bepaald. In hoeverre heeft dit effect op onze samenleving en daarmee op ons leven? Voelen we nu al een verandering?

De video-installatie ‘Transformation Scenario’ gaat in op deze essentiële vragen. De kunstenaar ontwikkelde een complexe structuur van parallel lopende sequenties, waarin snelle, echte beelden in snel tempo in contact komen met vertraagde fictieve beelden die op hun beurt verbonden zijn met gesimuleerde scènes van een "Crowd Control Software". "Crowd Control Software" wordt bijvoorbeeld door de politie gebruikt voor training en analyse om de menigte bij demonstraties beter in te schatten. Door deze verschillende sequenties op een collageachtige manier met elkaar te verbinden, ontwikkelt von Wedemeyer een fascinerend verhaal over de effecten van gecoördineerde massabewegingen en het gebruik van gesimuleerde zwermbewegingen en groepsdynamiek op onze samenleving. De objectieve verklaringen en de stemmen van de vertellers proberen te suggereren dat een gesimuleerde levensstijl ons ideaal moet worden.

Het werk maakt deel uit van een langlopend project van de kunstenaar dat verwijst naar het boek ‘Mass and Power’ (1960) van de Nobelprijswinnaar voor literatuur, Elias Canetti. Canetti probeerde destijds al de dynamiek van de menigte te analyseren en stelde de vraag waarom en in welke situaties de massa's individuele leiders volgen. Von Wedemeyer gaat in op deze vragen en brengt ze in verband met het huidige potentieel van de massa. In tijden van populisme blijkt de kwestie bijzonder relevant te zijn. Massa's verworven gegevens kunnen worden gebruikt om de macht te vestigen, terwijl tegelijkertijd demonstraties en massa-evenementen momenten van verzet vormen.

‘Transformation Scenario’ blijkt een denkexperiment te zijn dat breekt met onze notie van de invloed van digitale media op menselijke relaties. Von Wedemeyer verhoogt het bewustzijn van de kracht van de massa en confronteert de kijkers met complexe en onweerlegbare beelden die een blijvend effect hebben.

The Perfect Human - Jorgen Leth.jpg

The perfect human (1967,13’) - Jørgen Leth

EN / "We are going to see the perfect human being in action", we hear, and Leth's voice puts descriptive or puzzled words to the little actions the film exhibits. The whole film is staged with great clarity in its picture compositions with several characteristic zooms to indicate the bodily parts of the perfect human being, and emphasis on the light, boundless nothingness of the room.

NL / "We are going to see the perfect human being in action", Leth's stem becommentarieerd op beschrijvende of verbaasde wijze de kleine acties die de film vertoont. De hele film is helder geënsceneerd in zijn beeldcomposities met een aantal karakteristieke zooms om de lichaamsdelen van de volmaakte mens aan te geven en de nadruk te leggen op het licht, het grenzeloze niets van de ruimte.